Allround Advies - Jan Westra

Disclaimer

De website van de Westra financiele diensten wordt met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het bedrijf streeft daarbij naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, producten en diensten op deze site. De juistheid, actualiteit of volledigheid van deze site wordt echter niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid van Westra financiele diensten voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot deze site, of het gebruik van hetgeen op deze site wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze site, om welke reden dan ook.
Westra financiele diensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het bedrijf.

Privacy
De persoonlijke informatie die u aan Westra financiele diensten verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijke voorschriften daartoe verplichten. De gegevens die u toestuurt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar Westra financiele diensten worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Copyrights
De website van Westra financiele diensten, alsmede alle zich daarin bevindende werken en informatie, zijn eigendom van het bedrijf en zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Het is uitsluitend toegestaan deze werken en informatie op het beeldscherm te bekijken en ten behoeve van eigen gebruik af te drukken. Iedere bewerking, openbaarmaking en verveelvoudiging, waaronder begrepen verspreiding, verzending, opneming in een ander werk, netwerk of website, vertaling of commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden.